KICK YOUR MIND
volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics

Onze gedragscode

KICK YOUR MIND
volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics

Onze gedragscode

Kick Your Mind kickbokskamp.nl hanteert de gedragscode van het Centrum Veilige Sport Nederland

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN.
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES.
Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET.
Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER.
Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN:
 Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.
Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN.
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG:
Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

Deelnemers zijn verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden!

 

Gedragscode voor functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.
 Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

IS DIENSTBAAR. 
Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen.

IS OPEN. 
Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

IS BETROUWBAAR. 
Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

IS ZORGVULDIG. 
Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. 
Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan xxx euro en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en giften van meer dan xxx euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. 
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS, WAARONDER HET DOPINGREGLEMENT, HET REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE, HET REGLEMENT MATCHFIXING EN HET BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. 
Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .

NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS. 
Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A.
Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.

IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING EN HANDELT VOORZICHTIG. 
Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. 
Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Annuleringsverzekering afsluiten

Er is niets leukers dan vakantieplannen maken en vervolgens een van onze volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics boeken. Maar wat nu als uw kamp ‘in het water’ valt? Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte van uzelf of één van uw familieleden. Bespaar jezelf de financiële gevolgen door een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat je verzekerd bent tegen annuleringskosten. Je kan hier direct een verzekering afsluiten.

Chat openen
Hulp nodig?
Hulp nodig?