KICK YOUR MIND
volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics

Algemene voorwaarden

KICK YOUR MIND
volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics

Algemene maatregelen

Kick your Mind:

KVK: 766 047 21 gevestigd in Amsterdam

Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Kick your Mind aangaat.

Deelnemer

De natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Kick your Mind en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Kick your Mind.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Kick your Mind en Opdrachtgever ter zake van een of meer door Kick your Mind ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

Kamp som

De totale som van de door Kick your Mind – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kick your Mind gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of andere overeenkomsten.

Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand via digitale aanmelding d.m.v. het online  kopen van een toegangsticket via www.kickbokskamp.nl

Betaling

Betaling dienst direct online te geschieden

Annulering

Bij annulering van de Overeenkomst worden per deelnemer de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Bij annulering van de Overeenkomst tot 8 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever 25% van de gehele Kamp som verschuldigd aan Kick your Mind.
 • Bij annulering van de Overeenkomst tot 3 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever 35 % van de gehele Kamp som verschuldigd aan Kick your Mind.
 • Bij annulering van de Overeenkomst na 3 weken voor aanvang van het kamp is de Opdrachtgever de gehele Kamp som verschuldigd aanKick your Mind.
 • In geval van annulering is de Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 45,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Instructies en gedragsregels

De Deelnemer dient zich te houden aan alle redelijke instructies van Kick your Mind in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels/huisregels te respecteren welke Kick your Mind nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

 • We houden rekening met elkaar in de breedste zin van het woord
 • Wees eerbiedig
 • Geen luide versterkte muziek of anderszins lawaai die het normale gespreksniveau overstijgen
 • Zero tolerance tav alcohol, drugs of andere verdovende middelen
 • Als je rookt doe je dat uit het zicht / op de parkeerplaats
 • Laat ons weten als je het terrein verlaat, dan raken we je niet kwijt
 • De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, onder invloed is van of voornemens is onder invloed te geraken van, dan wel het voorhanden hebben van alcohol en of drugs kan worden uitgesloten worden van verdere deelneming van het kamp. Daar zulke gedragingen een goede uitvoering van de Overeenkomst door Kick your Mind in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan men door Kick your Mind van (voortzetting van) het kamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Deelnemer en tevens heeft de Deelnemer geen recht op terugbetaling van de Kamp som.

  Aansprakelijkheid van Kick your Mind

  Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kick your Mind, is Kick your Mind niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever en/of de Deelnemer, hieronder begrepen doch niet uitputtend: zaken al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Kick your Mind als gevolg van diefstal, vermissing of beschadiging van (waardevolle) zaken die aan de Deelnemers toebehoren.

  Kick your Mind is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere (medische) complicaties. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Kick your Mind.

   Deelnemers zijn verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden!

  Aansprakelijkheid Opdrachtgever

  De Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Kick your Mind en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – overtreding van de gedragsregels hieronder begrepen – begaan door de Deelnemer.

  De Opdrachtgever zal Kick your Mind vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

  Overmacht/Wijziging/Annulering

  Indien Kick your Mind door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Kick your Mind gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

  Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per kamp zoals vermeld op Kickyourmind.nl . In dit geval wordt wel het reeds betaalde geld geretourneerd.

  Toepasselijk recht en geschillen

  Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

  Uitsluitingen

  Kick your Mind verleent geen dekking in het geval van schade die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terreur.

  Annuleringsverzekering afsluiten

  Er is niets leukers dan vakantieplannen maken en vervolgens een van onze volledig verzorgde kickboks trainingskampen en –clinics boeken. Maar wat nu als uw kamp ‘in het water’ valt? Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte van uzelf of één van uw familieleden. Bespaar jezelf de financiële gevolgen door een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat je verzekerd bent tegen annuleringskosten. Je kan hier direct een verzekering afsluiten.